Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad St. Michaëlschool Rotterdam

De St. Michaëlschool beschikt over een Medezeggenschapsraad (MR). De MR is een orgaan dat kan instemmen of adviseren ten aanzien van een groot aantal onderwerpen dat betrekking heeft op het schoolbeleid. In de MR zijn zowel leerkrachten als ouders vertegenwoordigd.

Wettelijke basis

De MR is wettelijk voorgeschreven. Alle rechten en verplichtingen van de MR staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en voor de St. Michaëlschool nader uitgewerkt in het Medezeggenschapsstatuut van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs te Rotterdam (RVKO).

Onderwerpen

De MR heeft instemmings- dan wel adviesrecht over diverse onderwerpen, zoals bijvoorbeeld:

 • Het schoolplan en het schoolreglement;
 • Financiële zaken (begroting, jaarrekening, ouderbijdrage);
 • Klachtenregeling;
 • Vakantieregeling;
 • Informatievoorziening van de directie aan de ouders;
 • De veiligheid en hygiëne;
 • Onderwijskundige vernieuwingen en doelstellingen.

Doelstellingen

De doelstellingen van de MR luiden:

 • Het belang van zowel ouders als leerkrachten inbrengen bij de vormgeving van een aantal onderwerpen;
 • Klankbord zijn voor de directie met betrekking tot de genoemde onderwerpen;
 • Draagvlak creëren bij de achterban (zowel leerkrachten als ouders) na de inhoudelijke totstandkoming van de genoemde onderwerpen;
 • De MR haakt in op het beleid van de school met als doel dat beleid te evalueren en indien nodig aan te vullen of te veranderen.

Om bovengenoemde doelstellingen te bereiken, kan de MR informatie opvragen van de directie van de school. De MR denkt mee, doet voorstellen en brengt zowel gevraagd als ongevraagd advies uit over alle mogelijke punten die van belang zijn voor het schoolbeleid. Ook zal de MR indien nodig aandacht blijven vragen voor zaken die volgens de MR verandering behoeven. De MR is een overwegend adviserend orgaan. Een aantal in de statuten omschreven directiebesluiten behoeft instemming van de MR.

Samenstelling MR

De MR is samengesteld uit 5 vertegenwoordigers uit het team van de leerkrachten van de St. Michaëlschool en 5 vertegenwoordigers van de ouders. De leden hebben een zittingstermijn van vier jaar en worden gekozen indien zich meerdere personen kandidaat stellen. Namens de leerkrachten en de ouders hebben zitting in de MR:

Ouders:

Hugo Westra

Valentijn Raets

Anilla Nasreen

Elena Bergmans

Caroline de Vries

Personeel:

Martijn van Lieshout

Jacqueline van Diest

Sandra Kurtschreutter

Marcella Rijntjes

Tessa van Zwienen

Vergaderingen en communicatie

De MR vergadert minimaal zes keer per jaar. Indien de situatie het vereist, zal de frequentie worden opgevoerd. De directie van de school is bij deze vergaderingen aanwezig. Zowel de aankondigingen (met agenda) als een samenvatting van de notulen van de vergaderingen worden via de website van de St. Michaëlschool bekend gemaakt.

De MR vergaderingen zijn openbaar. Mocht u een vergadering willen bijwonen, dan kunt u dit via een e-mail aan de MR kenbaar maken.

Wij staan altijd open voor ideeën, suggesties, initiatieven en opmerkingen van ouders en leerkrachten. U kunt ons altijd aanspreken of mailen op: mr@st-michael.nl.

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN 2018-2019