Ouders

Ouders

Om de kinderen de mogelijkheid te bieden om op school leuke activiteiten te beleven, heeft school de hulp van ouders nodig. Ieder schooljaar in augustus/september wordt de oudercommissie (en het bestuur van de oudervereniging) geïnstalleerd. De oudercommissie bestaat uit een betrokken club mensen die twee dingen gemeen hebben: minimaal één kind op de St. Michaëlschool en enthousiast om zich in te zetten bij activiteiten voor de kinderen van de St. Michaëlschool.

Algemeen

De oudervereniging van de St. Michaëlschool organiseert, in goede samenspraak met het schoolteam, activiteiten die niet tot het ‘standaard’ schoolprogramma behoren.

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering (in september) legt het bestuur verantwoording af over de activiteiten in het afgelopen schooljaar en presenteert de penningmeester het financieel jaarverslag. Daarnaast worden de jaarbegroting en de hoogte van de ouderbijdrage voor het lopende jaar vastgesteld. Een kascommissie houdt toezicht op de financiën.

Werkwijze en structuur oudercommissie (OC)

De oudercommissie bestaat uit het dagelijks bestuur (DB) en uit de activiteitencommissie (AC).

Het DB bestaat uit drie personen (voorzitter, secretaris, penningmeester) die geen uitvoerende taken in de activiteiten hebben. Ze zijn de link tussen de school en AC, bewaken de voortgang en de financiën.

De AC is namens de ouders verantwoordelijk om samen met het schoolteam en een aantal vrijwillige ouders diverse activiteiten te organiseren. De AC bestaat uit enkele subcommissies zoals de Sinterklaascommissie, de Kerstcommissie en de Schoolfotograafcommissie, die aan het begin van het schooljaar in onderling overleg worden ingedeeld. Ieder lid van de AC is actief betrokken bij 2 tot 3 activiteiten.

Een lid van de oudercommissie stelt zich drie jaar beschikbaar. Elk jaar, aan het einde van het schooljaar, nemen enkele commissieleden afscheid en gaat het DB op zoek naar nieuwe leden die het leuk vinden om zich op deze wijze in te zetten voor de school. Mocht u interesse hebben, dan horen we dat uiteraard graag.

De klassenouders maken geen deel uit van de OC. De leerkracht van een klas is verantwoordelijk voor en vrij in de keuze van een klassenouder. De klassenouder regelt in samenspraak met de leerkracht zaken als vervoer, hulpouders, luizencontrole, het schenken van limonade/uitdelen van chips bij bepaalde activiteiten, assistentie bij kerstdiner of paasontbijt. De communicatie naar de klassenouder verloopt via de leerkracht.

Samenstelling Oudercommissie

De oudercommissie bestaat in het schooljaar 2018-2019

Voorzitter:                       Marc Kottmann

Penningmeester:            Daphne de Witte

Secretaris:                       Antoinette Horstman

Commissieleden:
Alice Tutuhatunewe

Audrey Wiersum

Caroline Andriese-Poiesz

Charlotte Smit-Veeger

Claudia Abers-Cardona

Daniëlle Dieben

Jackie Bollegraaf-van Buuren

Jikke Bos

Karlijn de Wilde

Liesbet Lawerman-v.d. Wetering

Lonneke Leenaars

Patricia Buddingh

Marte Brouns-van Esser

Nienke van Zwol

Activiteiten

De oudercommissie is (mede) verantwoordelijk voor de volgende activiteiten en aandachtsgebieden: openingsviering, schoolreis, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, thema-avond, Pasen, schoolfotograaf, avondvierdaagse, sportdag, afscheid groep 8 en schoolkleding.

Thema-avond

De oudercommissie organiseert voor de ouders één keer per jaar een thema-avond. De afgelopen jaren zijn er verschillende thema’s aan de orde geweest, zoals (op)voeding, how to talk to kids, breinontwikkeling bij jonge kinderen en hoe om te gaan met pestgedrag. Zowel leerkrachten als ouders waren vertegenwoordigd. Dit jaar vindt de thema-avond plaats op donderdag 3 maart 2015.

Communicatie

Via de Klapper en de website houden we u op de hoogte van de activiteiten die we organiseren voor de kinderen op school. U kunt één van de leden van de oudercommissie bereiken door een mail te sturen naar: oudercommissie@st-michael.nl. Mocht u nog vragen of een goed idee hebben, dan horen we dat graag.

Uiteraard zijn wij ook telefonisch bereikbaar. U kunt daarvoor contact opnemen met Sanne Sijbesma, telefoonnummer 06-24514101. De oudercommissie heeft een postvakje op school, in de kast bij de postvakjes van de leerkrachten.